Oprávnění a autorizace

 

Posouzení EIA Nositel osvědčení odborné způsobilosti (autorizace) ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí dle zák.č.100/2001 Sb.

Autorizace k projektování územních systémů ekologické stability, Česká komora architektů

Autorizovaná osoba dle zák.č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

Soudní znalec z oboru ochrana přírody, spec.ekologie

Soudní znalec z oboru zemědělství, odvětví zemědělská odvětví různá, spec. ochrana zemědělského půdního fondu

Soudní znalec z oboru zemědělství, odvětví zemědělská odvětví různá, spec. ceny a odhady půdy

Soudní znalec v oboru zemědělství – pásma hygienické ochrany objektů živočišné výroby