Nabídka služeb

 

Posuzování vlivů staveb a činností na životní prostředí (EIA – oznámení, dokumentace, posudky, SEA, koncepce)

IPPC (žádost o integrované povolení staveb)

Výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF

Pedologické průzkumy a bilance skrývek a plán rekultivace

Hlukové studie

Provozní řády a havarijní plány

Projekty ÚSES

Dendrologický průzkum a inventarizace dřevin navržených ke kácení

Posouzení ekologické újmy

Návrh pásma ochrany objektů s chovem zvířat