Úvod

 

Zpracováváme posouzení dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů staveb na životní prostředí, včetně hlukové studie, rozptylové studie a zpracování integrovaného povolení (IPPC).
Zároveň provádíme výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, včetně pedologických průzkumů a bilance skrývek, inventarizaci dřevin navržených ke kácení a návrh náhradní výsadby, projekty územních systémů ekologické stability.
Součástí práce jsou speciální dokumenty související s ochranou prostředí – provozní řády a havarijní plány, posouzení ekologické újmy a návrhy pásem ochrany. Projekty jsou zpracovány ve formě návrhu, studie, hodnocení nebo projektu. Součástí je návrh opatření. Při práci se vždy maximálně využívá možností moderních technologií a počítačového zpracování.